• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Kalendarium

Poniedziałek, 2020-11-23

Imieniny: Adeli, Felicyty

Bezpłatne podręczniki

SZKOŁA  ZAPEWNIA DARMOWE PODRĘCZNIKI ( oprócz religii )

Ile kosztuje darmowy podręcznik?

Okładka podręcznika a na nim monety

4,34 zł to koszt każdej z czterech części podręcznika do klasy I „Nasz elementarz” a

 4,21 zł ? to koszt każdej z dziewięciu części podręcznika do klasy II szkoły podstawowej.?

Takiej kwoty zażądać może szkoła od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika.

Podstawa prawna: Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I -?III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

Mając powyższy przepis na uwadze, określa się koszt każdej z czterech części podręcznika do kl. I w wysokości 4,34 zł, oraz każdej z dziewięciu części podręcznika do II klasy w wysokości 4,21 zł za egzemplarz.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Kwoty te stanowią dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez:

 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie,

 

numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. 

 

W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy …”, podając klasę (I, II lub III), której dotyczy zwrot. 

 

   Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:

 

·         do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III szkoły podstawowej,

 

·         do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV, V szkoły podstawowej,

 

·         do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I, II gimnazjum, 

 

szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

 

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.