SZKOŁY PONADPODSTAWOWE - CO WARTO O NICH WIEDZIEĆ?

                          SZKOŁY  PONADPODSTAWOWE.

                                         CO  WARTO  O  NICH  WIEDZIEĆ ?

 

Ważnym krokiem w budowaniu kariery zawodowej jest wybór szkoły, a w zasadzie zaplanowanie ścieżki edukacyjnej umożliwiającej zdobycie kwalifikacji do wymarzonego zawodu.

Wybór szkoły ponadpodstawowej przez nastolatka może być trudnym zadaniem, ale oczywiście możliwym do zrealizowania, szczególnie wtedy, kiedy uzyska on wsparcie najbliższych.

Warto zdobyć jak najwięcej informacji o różnych typach szkół i możli-wościach, jakie oferują. Taka wiedza zdecydowanie ułatwi podjęcie wspólnej decyzji.

A zatem drogi Uczniu - Rodzicu poniżej przedstawiamy typy szkół, które można wziąć pod uwagę przy wspólnym planowaniu ścieżki edukacyjnej dziecka.

 

 

Typy szkół ponadpodstawowych

Absolwent szkoły podstawowej ma do wyboru trzy typy szkół ponadpodstawowych:  

    •      4-letnie liceum ogólnokształcące, 
    •      5-letnie technikum, 
    •      3-letnią szkołę branżową I stopnia.

 

Pierwszy typ szkoły ponadpodstawowej – liceum ogólnokształcące – jest dla uczniów, którzy wybrali zawód, ale jest on możliwy do zdobycia na studiach wyższych bądź w szkole policealnej. Liceum ogólnokształcące wybierają także uczniowie, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanego pomysłu na swoją karierę zawodową. Wówczas zyskują cztery lata na podjęcie decyzji edukacyjno-zawodowej.

Drugi i trzeci typ szkół to szkoły zawodowe, w których uczniowie zdobywają wybrane przez siebie zawody.

 

CO WARTO WIEDZIEĆ O LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM ?

Jeśli uczeń myśli o zawodzie, który jest dostępny dopiero po studiach wyższych (np. prawnik, lekarz, dziennikarz, psycholog), to wyborem właściwym może być liceum ogólnokształcące.

Jest to typ szkoły, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Licea ogólnokształcące proponują klasy, w których kilka przedmiotów nauczanych jest
w zakresie rozszerzonym. Dlatego ważne jest sprawdzenie już na etapie wyboru szkoły, jakie przedmioty są wymagane na maturze przez szkoły wyższe na kierunkach, które interesują przeszłego absolwenta szkoły podstawowej.

Np. jeśli marzy ono o zawodzie lekarza, to strzałem w przysłowiową „10” może być klasa z rozszerzeniem biologiczno-chemicznym.

Z kolei gdy chce dostać się na filologię angielską, to wybór klasy z rozszerzeniem humanistyczno-językowym będzie lepszym rozwiązaniem.

Absolwenci liceów ogólnokształcących po ukończeniu klasy programowo najwyższej uzyskują wykształcenie średnie. Po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Pamiętać jednak należy, że po liceum ogólnokształcącym uczeń nie posiada kwalifikacji do wykonywania konkretnego zawodu, by go zdobyć konieczne jest podjęcie dalszej nauki na studiach wyższych, w szkole policealnej lub w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 

RAMOWY PLAN NAUCZANIA - Liceum  Ogólnokształcące

(PRZYKŁADOWY) 

Lp.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

i zajęcia z wychowawcą

Tygodniowy wymiar godzin w klasie

 Razem w czteroletnim okresie nauczania

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

 

Zakres podstawowy

 

 1.  

Język polski

4

4

4

4

16

 1.  

Język obcy nowożytny I

3

3

3

3

12

 1.  

Język obcy nowożytny II

2

2

2

2

8

 1.  

Filozofia lub plastyka lub muzyka lub język łaciński i kultura antyczna 1)

1

-

-

-

1

 1.  

Historia

2

2

2

2

8

 1.  

Wiedza o społeczeństwie

1

1

-

-

2

 1.  

Podstawy przedsiębiorczości

-

1

1

-

2

 1.  

Geografia

1

2

1

-

4

 1.  

Biologia

1

2

1

-

4

 1.  

Chemia

1

2

1

-

4

 1.  

Fizyka

1

1

2

-

4

 1.  

Matematyka

3

4

3

4

14

 1.  

Informatyka

1

1

1

-

3

 1.  

Wychowanie fizyczne

3

3

3

3

12

 1.  

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

-

-

-

1

 1.  

Zajęcia z wychowawcą

1

1

1

1

4

Razem przedmioty w zakresie podstawowym

i zajęcia z wychowawcą

26

29

25

19

99

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

4

5

7

6

22

Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne

i zajęcia z wychowawcą

30

34

32

25

121

Godzin do dyspozycji dyrektora szkoły

3

3

Ogółem

124

Religia/etyka 2)

 

 

 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie 3)

 

 

 

 

 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego 4)

minimum 10 godzin w czteroletnim okresie nauczania

1) Dyrektor liceum ogólnokształcącego ustala jeden przedmiot spośród przedmiotów: filozofia, plastyka i muzyka, który będzie realizowany
     w klasie I.
 2) Wymiar godzin zajęć religii lub etyki określają przepisy wydane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
 3) Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć wychowania do życia w rodzinie określają przepisy wydane na podstawie art. 4 ust. 3
     ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
 4) Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26a ust. 3 ustawy – Prawo
     oświatowe.

 

 

CO WARTO WIEDZIEĆ O TECHNIKUM?

Wybierając pięcioletnie technikum, warto pamiętać, że jego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Zatem decydując się na wybór tego typu szkoły ponadpodstawowej, uczeń wybiera zawód (np. technik mechanik, technik pojazdów samochodowych) i jednocześnie zdobywa wykształcenie średnie, którego ukoronowaniem jest matura.

Ten typ szkoły może być dobry dla tych, którzy marzą o tym, by zdobyć zawód i móc szukać pracy bądź, by mając konkretny zawód, myśleć o studiach.

Absolwent technikum może szukać pracy w wyuczonym zawodzie, zdobywać dodatkowe kwalifikacje zawodowe także w szkole policealnej czy poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Może oczywiście łączyć pracę zawodową ze studiami czy w ogóle nauką. Możliwości dalszego rozwoju po ukończeniu technikum jest kilka.

Ich wybór zależy od absolwenta, od jego potrzeb i możliwości.

 

RAMOWY PLAN NAUCZANIA – Technikum 5-letnie

(PRZYKŁADOWY) 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

i zajęcia z wychowawcą

Tygodniowy wymiar godzin w klasie

 

Razem w pięcioletnim okresie nauczania

Klasa I

Klasa II

Klasa III

 

Klasa IV

 

Klasa V

Zakres podstawowy

 

 1.  

Język polski

3

3

3

3

41)

16

 1.  

Język obcy nowożytny I

2

2

2

3

31)

12

 1.  

Język obcy nowożytny II

2

2

2

1

11)

8

 1.  

Filozofia lub plastyka lub muzyka lub język łaciński i kultura antyczna 2)

1

-

-

 

-

 

-

 

1

 1.  

Historia

2

2

2

1

11)

8

 1.  

Wiedza o społeczeństwie

-

-

-

1

11)

2

 1.  

Podstawy przedsiębiorczości

-

1

1

-

-

2

 1.  

Geografia3)

 

 

 

 

-

 

 

16

 1.  

Biologia3)

 

 

 

 

-

 1.  

Chemia3)

 

 

 

 

-

 1.  

Fizyka3)

 

 

 

 

-

 1.  

Matematyka

2

2

3

3

41)

14

 1.  

Informatyka

1

1

1

-

-

3

 1.  

Wychowanie fizyczne

3

3

3

3

3

15

 1.  

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

-

-

-

-

1

 1.  

Zajęcia z wychowawcą

1

1

1

1

1

5

Razem przedmioty w zakresie podstawowym i zajęcia z wychowawcą

22

21

22

20

18

103

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

1

1

2

2

21)

8

Kształcenie zawodowe4)

11

13

12

13

71)

56

Razem obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

34

35

36

35

27

167

Godzin do dyspozycji dyrektora szkoły

4

4

Ogółem

171

 

Religia/etyka 5)

 

 

 

 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie 6)

 

 

 

 

 

 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego 7)

minimum 10 godzin w pięcioletnim okresie nauczania

     1) Dyrektor technikum ustala tygodniowy wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zachowaniem wymiaru godzin
       określonego wymiaru godzin określonego na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie V.
   2) Dyrektor liceum ogólnokształcącego ustala jeden przedmiot spośród przedmiotów: filozofia, plastyka i muzyka, który będzie realizowany
        w klasie I.
    3) Dyrektor technikum ustala liczbę godzin w klasach, w których będzie realizowany przedmiot, z zachowaniem tygodniowego wymiaru
       godzin na przedmioty w zakresie podstawowym i zajęcia z wychowawcą określonego dla poszczególnych klas. Przedmiot jest realizowany
        w   wymiarze 4 godzin w pięcioletnim okresie nauczania. Przedmiot może być realizowany w klasie I, II, III lub IV.
    4) Podziału godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego dokonuje dyrektor technikum,
        z  tym że  wymiar godzin przeznaczonych na zajęcia organizowane w formie zajęć praktycznych nie może być niższy niż 50 % godzin
        przewidzianych na kształcenie zawodowe.
      5) Wymiar godzin zajęć religii lub etyki określają przepisy wydane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
     6) Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć wychowania do życia w rodzinie określają przepisy wydane na podstawie art. 4 ust. 3
        ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
     7) Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26a ust. 3 ustawy – Prawo
        oświatowe.
 
 

CO WARTO WIEDZIEĆ O SZKOLE BRANŻOWEJ? 

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa trzy lata. W programie są zarówno przedmioty zawodowe, jak i ogólne. Większość zajęć ma charakter praktyczny – zatem mniej teorii, a więcej praktyki. Po trzech latach nauki i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie uzyskuje się dyplom umożliwiający podjęcie pracy. To bardzo dobra szkoła dla tych, którzy chcieliby się szybko usamodzielnić. To szkoła dla zainteresowanych szybkim zdobyciem konkretnego zawodu i szybkim podjęciem pracy. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia można oczywiście kontynuować naukę w:

– branżowej szkole II stopnia przez 2 lata, co umożliwi zdobycie dalszych kwalifikacji i przystąpienie do egzaminu maturalnego,

– w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych,

albo zapisać się na kwalifikacyjny kurs zawodowy, żeby zdobyć dodatkowe kwalifikacje.

Decyzji o dalszym kształceniu nie trzeba podejmować bezpośrednio po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia— można dać sobie trochę czasu na pracę i lepsze poznanie siebie, a dopiero potem wrócić do nauki.

  

RAMOWY PLAN NAUCZANIA – Szkoła Branżowa I stopnia  3-letnia

(PRZYKŁADOWY)

Lp.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

i zajęcia z wychowawcą

Tygodniowy wymiar godzin w klasie

Razem w trzyletnim okresie nauczania

Klasa I

Klasa II

Klasa III

 

 

 

 

 

 1.  

Język polski

2

2

1

5

 1.  

Język obcy nowożytny

1

2

1

4

 1.  

Historia

1

1

-

2

 1.  

Wiedza o społeczeństwie

-

-

1

1

 1.  

Podstawy przedsiębiorczości

-

2

-

2

 1.  

Geografia

1

-

-

1

 1.  

Biologia

1

-

-

1

 1.  

Chemia

1

-

-

1

 1.  

Fizyka

1

-

-

1

 1.  

Matematyka

2

1

1

4

 1.  

Informatyka

1

-

-

1

 1.  

Wychowanie fizyczne

3

3

3

9

 1.  

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

-

-

1

 1.  

Kształcenie zawodowe1)

12

18

20

50

 1.  

Zajęcia z wychowawcą

1

1

1

3

Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne

i zajęcia z wychowawcą2)

28

30

28

86

Godzin do dyspozycji dyrektora szkoły

3

3

Ogółem

89

Religia/etyka 3)

 

 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie 4)

 

 

 

 

Zajęcia z  zakresu doradztwa zawodowego 5)

minimum 10 godzin w trzyletnim okresie nauczania


                  1) Podziału godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego dokonuje 
                      dyrektor szkoły, z tym że wymiar godzin przeznaczonych na zajęcia organizowane w formie zajęć praktycznych nie
                      może być niższy niż 60% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe; w przypadku uczniów będących
                      młodocianymi pracownikami, dyrektor szkoły dokonuje podziału godzin w porozumieniu z pracodawcami, z
                      uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), z
                      tym że wymiar godzin przeznaczonych na zajęcia organizowane w formie zajęć praktycznych nie może być niższy niż
                      60% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.
                   2)Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych
                      klas nie dotyczy uczniów będących młodocianymi pracownikami, z zachowaniem wymiaru godzin poszczególnych
                      obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą określonych dla trzyletniego okresu nauczania.
                    3) Wymiar godzin zajęć religii lub etyki określają przepisy wydane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
                    4) Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć wychowania do życia w rodzinie określają przepisy wydane na podstawie art. 4
                        ust. 3  ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania
                        ciąży.
                        5) Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26a ust. 3 ustawy     
                        Prawo oświatowe
 
Autor: Andrzej Kozak