• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Kalendarium

Poniedziałek, 2018-12-17

Imieniny: Jolanty, Łukasza

Jesteś tutaj:Start / Podręczniki

Podręczniki

1.         Podręcznika do klasy I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu: 

·       kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza”do klasy I szkoły podstawowej;

·       kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;

·       kwoty 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

 Kwoty te stanowią dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie,

numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. 

W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy …”, podając klasę (I, II lub III), której dotyczy zwrot. 

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać
od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.
 

2.    Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:

·         do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III szkoły podstawowej,

·         do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV, V szkoły podstawowej,

·         do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I, II gimnazjum, 

szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego. 

W tym przypadku zwrot kosztów zakupu podręcznika rodzice powinni przekazać na rachunek bankowy szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika
lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać
od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.”

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ROK SZKOLNY 2017/2018

Wykaz podręczników Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu

 

Wykaz podręczników do klasy I

„Żyjemy w Bożym świecie” Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność

 

Czytaj więcej

Wykaz podręczników - ROK SZKOLNY 2016/2017

Wykaz podręczników do klasy I

„Żyjemy w Bożym świecie” Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność

                

   Wykaz podręczników do klasy II

 

„Idziemy do Jezusa” Ks. J. Czerkawski, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność

 

Czytaj więcej